UAB GIFTIKA elektroninės prekybos taisyklės

1.       Bendrosios nuostatos

1.1.     UAB GIFTIKA elektroninės prekybos taisyklės galioja perkant prekes ir paslaugas visomis ryšio priemonėmis iš UAB Giftika valdomo tinklalapio.

1.2.     Dauguma informacijos mūsų tinklalapyje  yra laisvai prieinama ir nereikialauja vartotojo registracijos. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą UAB Giftika , jeigu jis nėra susipažinęs su el. Prekybos taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Pasirinkti“ įvykdo apmokėjimą arba gavęs avansinio mokėjimo sąskaitą el. Paštu, faksu ar įteikiant asmeniškai, įvykdo apmokėjimą.

1.3.     UAB GIFTIKA atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta

2.       Asmens duomenų apsauga

2.1.     Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) formuojant užsakymą ir/ar registruojantis tinklalapyje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pardavėjas užtikrina, kad tinklalapyje esančiose užsakymų bei registracijos formose prašoma pateikti asmeninė informacija (vardas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.) yra naudojama tik: a) vykdant Pirkėjo užsakymus; b) yra skirta susisiekti su Pirkėju, jei kiltų kokių nors klausimų, susijusių su užsakymo vykdymu; c) išrašant finansinius dokumentus (sąskaitas); d) tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

2.2.     Atsiskaitydamas elektronine bankininkyste, pirkėjas visus duomenis įveda banko sistemoje, todėl Pardavėjui ši informacija yra neprieinama.

3.       Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1.     Kiekvienos parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme UAB Giftika valdomame tinklalapyje. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai pirkėjas tinklalapyje, pasirinkęs prekes, suvedęs kontaktinius duomenis, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, peržiūrėjęs suformuotą užsakymą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti" ir įvykdo apmokėjimą arba gavęs avansinio mokėjimo sąskaitą el. Paštu faksu ar įteikiant asmeniškai, įvykdo apmokėjimą.

3.2.     Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

4.       Pirkėjo įsipareigojimai

4.1.     Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens ar juridinio asmens duomenys ir pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką

4.2.     Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.       Pardavėjo įsipareigojimai

5.1.     Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklalapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis tinklalapio teikiamomis paslaugomis.

5.2.     Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3.     Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.       Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1.     Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.1.1.  Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs avansinio mokėjimo sąskaitą, naudodamsis elektronine bankininkyste arba nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB Giftika banko sąskaitą.

6.1.2.  Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema ir mokėjimų inicijavomo paslaugą (MIP) teikiančio partnerio sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvos bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

6.2.     Atsiskaitydamas 6.1.1., 6.1.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

7.       Prekių pristatymas

7.1.     Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes UAB Giftika biure Šiauliuose, adresu Pramonės g. 15.

7.2.     Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.2.1.  Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2.2.  Jei pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.2.3.  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.2.4.  Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį, tūrį.

7.3.     Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

7.3.1.  Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai UAB Giftika biure Šiauliuose, adresu Pramonės g. 15.

7.3.2.  Prekes gali atsiimti užsakymą pateikęs asmuo arba Juridinio asmens atstovas, asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą arba darbo pažymėjimą, jei atstovaujamas Juridinis asmuo).

7.4.     Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.5.     Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.6.     Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

8.       Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1.     Kiekvienos UAB Giftika parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme tinklapyje  ir/ar spausdintame kataloge ir/ar individualiai pateiktame pasiūlyme.

8.2.     Pardavėjas neatsako už tai, kad tinklapyje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3.     Pardavėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių  kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos nurodoma prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8.4.       Vertinant, prekių pagamintų pagal individualų užsakymą, kokybę šalys susitarė atsižvelgti į tai, kad net naudojant šiuolaikišką gaminių dekoravimui naudojamą šilkografinę, tampografinę, graviravimo, sublimacinę, skaitmeninės spaudos, plačiaformatės skaitmeninės spaudos, siuvinėjimo, poligrafinę, laminavimo, klijavimo įrangą ir kitas technologijas bei skirtingų gamintojų popierių, kartoną, laminavimo plėvelę, dažus, gaminius ir skirtingo medžiagiškumo prekes ir kt. neįmanoma atspausdinti ir pagaminti visiškai identiškų, 100 procentų tikslumu  pavyzdį ar maketą atitinkančių gaminių. Dėl to Pardavėjo pagamintuose gaminiuose leistini nedideli nukrypimai. Jei gaminiuose aptinkami nedideli nukrypimai nuo patvirtinto pavyzdžio ar maketo, bet jie yra  normos ribose, tokie gaminiai laikomi kokybiškais, išskyrus jei abi šalys arba nepriklausomas Šalių suderintas ekspertas pripažįsta, kad gaminiai nėra kokybiški ir netinka naudoti pagal paskirtį. Nustačiusios nekokybiškus gaminius Šalys sieks trūkumus šalinti bendradarbiaudamos tarpusavyje ir ekonomiškiausiais būdais, t.y. Pardavėjo  nurodytais trumpiausiais įmanomais terminais pagaminant kokybiškus gaminius ir pakeičiant jais nekokybiškus. Jei Vykdytojo nuomone tai nėra įmanoma, tuomet šalys gali susitarti dėl kainos sumažinimo, bet ne daugiau 15 %visos sutarties kainos.

8.5.       Jei Pirkėjas sunaudojo dalį pagamintos produkcijos ir pareiškė pretenziją dėl produkcijos kokybės, yra laikoma, kad visa patiekta produkcija buvo kokybiška ir tinkama naudoti.

9.        Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1.     Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

9.1.1.  pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

9.1.2.  atitinkamai sumažinti prekės kainą;

9.1.3.   per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

9.1.4.  atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

9.1.5.  nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Civilinio kodekso 6.367 straipsnis reglamentuoja pirkėjo teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones. pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per 7 darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos ir grąžinti kokybiškas prekes, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. 

Pagal Civilinio kodekso 6.366 straipsnio 3 dalį, pirkėjas neturi teisės pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl: 5) prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

9.1.6.  Pirkėjas per 5 darbo dienas nuo pristatymo datos privalo pateikti pardavėjui raštišką pretenziją, nurodant prekės trūkumus. Į raštišką pirkėjo pretenziją pardavėjas privalo duoti atsakymą per 10 dienų. Jeigu netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę, tai visos išlaidos, susijusios su prekės transportavimu į Pardavėjo buveinę ir iš jos, apmoka Pirkėjas. 

9.2.     Pardavėjas, gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, per 15 dienų privalo atsiimti daiktą ir grąžinti pirkėjui už daiktą sumokėtus pinigus. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas, o pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. Sumokėta suma grąžinama per 3 darbo dienas po prekių gavimo atgal. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

10.    Atsakomybė

10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis UAB Giftika tinklalapyje svetainėse, susirašinėjant elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis bendraujant su UAB Giftika darbuotojais.

10.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4.Jei Pardavėjo tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius

10.6.Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

11.   Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

11.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tinklalapyje įvairias akcijas, vykdyti naujienų ir akcijų siuntimą e.l paštu Pirkėjui.

11.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

12.   Baigiamosios nuostatos

12.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.